Skolene

Skolene i Nittedal har et felles mål: Å bidra til hvert barns/ungdoms beste både faglig og sosialt.

Hver enkelt skole har handlingsplaner og tiltak for gode elevmiljøer, felles holdninger og rutiner blant alle ansatte, og elevdemokrati.

Elevene skal utvikle kunnskap og holdninger for å kunne mestre sine liv, og for å kunne delta i arbeid og felleskap i samfunnet. De skal få utfolde skaperglede, engasjement og utforskertrang. Elevene skal lære å tenke kritisk, og handle etisk og miljøbevisst.

Skolene skal møte elevene med tillit, respekt og krav. De skal gi elevene utfordringer som fremmer dannelse og lærelyst. Alle former for diskriminering skal motarbeides.

Rektor på skolene har de øverste ansvaret for både elever og lærere. D e har et helt spesielt ansvar når det gjelder å motarbeide mobbing og trakassering. Ta gjerne kontakt med rektor hvis du har spørsmål eller synspunkter.

 

Barneskoler:

Hagen skole Kari Brotnov 67062982 Kari.Brotnov@nittedal.kommune.no
Kirkeby skole Roger Tvenge 67059391 roger.tvenge@nittedal.kommune.no
Rotnes skole Gun Åse Karlsen 67066920 gunn.ase.karlsen@nittedal.kommune.no
Sørli skole Lise Røthe Høgvold 67062280 lise.rothe.hogvold@nittedal.kommune.no
Slattum skole Lisbeth Jørgensen 67073030 Lisbeth.Jorgensen@nittedal.kommune.no
Ulverud skole Bjørg Benterud 67066950 Bjorg.Benterud@nittedal.kommune.no
Holumskogen skole Grete S. Solbakk 67066980 Grete.Solbakk@nittedal.kommune.no

 

Ungdomsskoler:

Hakadal Ungdomsskole Bodil Moss 67067710 Bodil.Moss@nittedal.kommune.no
Nittedal Ungdomsskole Kari Aaneby 67059371 Kari.Aaneby@nittedal.kommune.no
Li Jan Østengen 67059471 Jan.Ostengen@nittedal.kommune.no

 

Videregående skole:

Bjertnes videregående skole Runa Lie Berg   runa.lie.berg@bjertnes.vgs.no

 

 

Sist oppdatert: 20.04.2014