Barneverntjeneste

Barnevernet jobber med barn fra 0 - 18 år. 

 

Omsorg og oppdragelse av barn er i første rekke foreldrenes ansvar, men noen ganger kan foreldre trenge hjelp til å ta vare på barna sine.  

Foreldre kan ha behov for hjelp i kortere eller lengre perioder. Det kan være fordi de selv har det vanskelig eller av andre grunner. 

De klarer kanskje ikke alene å gi barnet den omsorgen og den tryggheten det har behov for. Da har barnevernet ansvar for å hjelpe til. 

 

Barnevernet skal være en garanti for at alle barn har det bra hjemme, dvs. at de har god omsorg, er trygge og får muligheter til å utvikle seg på en god måte. 

Barnevernet har også ansvar for å beskytte barn mot omsorgssvikt, og at barn ikke utsattes for vold eller andre overgrep. 

 

Du kan kontakte barnevernet dersom du:

 

-          Synes at familien din trenger hjelp fordi dere ikke har det så bra hjemme

-          Føler deg utrygg hjemme eller andre steder

-          Opplever at mamma eller pappa ruser seg på alkohol eller andre ting

-          Opplever at mamma eller pappa er så syke at de ikke klarer å ta vare på deg

-          Blir slått eller noen gjør ting mot deg som du ikke synes er greit

-           

 

Barnevernet skal passe på at det vi gjør er til det beste for barnet. Om barn og foreldre ikke er enige om hva som er best hjelp, er det hensynet til barnets beste som er avgjørende.  

 

Barnevernets arbeid er en blanding av hjelp og kontroll. Vi skal gi hjelp og støtte for at foreldre skal kunne klare sitt omsorgsansvar, men vi har også plikt til å 

gripe inn dersom hjelp ikke nytter. Barnevernet skal altså i første rekke gi hjelp i hjemmet slik at barn og foreldre skal kunne fortsette å bo sammen.

Det er først hvis hjelp i hjemmet ikke fører frem at det kan være aktuelt å flytte barn ut av hjemmet. Dette er et alvorlig skritt å ta både overfor barn og foreldre, så det

må være svært gode grunner for å gjøre dette. Dette er også noe barnevernet ikke kan bestemme alene. Det må behandles av en domstol som heter Fylkesnemnda.

Der får alle parter uttale seg, også barnet, før en avgjørelse tas. Om det besluttes at barnet ikke skal bo sammen med foreldrene sine er det fordi det vurderes at det vil være best for barnet.

Barn og unge kan kontakte barnevernet direkte på tlf. 67 05 91 16. På ettermiddag, kveld og i helgene kan du kontakte barnevernvakta tlf. 64 84 25 75/76 – 64 84 20 00, du kan også ringe Alarmtelefonen for barn og unge tlf. 116 111.

 

Halldis
Haldis - leder av Barnevernet
   Hanne
Hanne - nestleder i Barnevernet

 

Sist oppdatert: 09.04.2014